ผู้บริหาร

นายอาณัติ ยีมะยี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/02/2018
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 22765
Page Views 27675
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลอแระ บาเจาะ
2 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ บาเจาะ
3 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ บาเจาะ
4 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) บาเจาะ
5 โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) บาเจาะ
6 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ บาเจาะ
7 โรงเรียนบ้านดูกู บาเจาะ
8 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ บาเจาะ
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 บาเจาะ
10 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ บาเจาะ
11 โรงเรียนบ้านมะยูง บาเจาะ
12 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ บาเจาะ
13 โรงเรียนบ้านตันหยง บาเจาะ
14 โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) บาเจาะ
15 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ บาเจาะ
16 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย บาเจาะ
17 โรงเรียนบ้านอีโยะ บาเจาะ
18 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู บาเจาะ
19 โรงเรียนบ้านกะลูแป บาเจาะ
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์10 บาเจาะ
21 โรงเรียนบ้านบือเระ บาเจาะ
22 โรงเรียนบาเจาะ บาเจาะ
23 โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 บาเจาะ
24 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ 073599605
25 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ บาเจาะ บาเจาะ 073-599400
26 โรงเรียนบ้านยือลอ บาเระเหนือ บาเจาะ 0862950650
27 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ
28 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 073700148
29 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ ยี่งอ
30 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ยี่งอ
31 โรงเรียนบ้านกูยิ ยี่งอ
32 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ ยี่งอ
33 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ ยี่งอ
34 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ ยี่งอ
35 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ยี่งอ
36 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ ยี่งอ
37 โรงเรียนร่มเกล้า ยี่งอ
38 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ยี่งอ
39 โรงเรียนบ้านจอเบาะ ยี่งอ
40 โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ ยี่งอ
41 โรงเรียนบ้านปูตะ ยี่งอ
42 โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ ยี่งอ
43 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ยี่งอ
44 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ยี่งอ
45 โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) ยี่งอ
46 โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ) ยี่งอ
47 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ ยี่งอ
48 โรงเรียนบ้านกาแร ยี่งอ
49 โรงเรียนบ้านแยะ ยี่งอ
50 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ยี่งอ
51 โรงเรียนบ้านต้นตาล ยี่งอ
52 โรงเรียนบ้านกูเล็ง ยี่งอ ยี่งอ 073-591811
53 โรงเรียนบ้านยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ 0-7359-1115,0895227597
54 โรงเรียนอดุลวิทยา ลุโบะบือซา ยี่งอ 088-7843265
55 โรงเรียนประชาพัฒนา รือเสาะ
56 โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ รือเสาะ
57 โรงเรียนบ้านนาโอน รือเสาะ
58 โรงเรียนบ้านมือและห์ รือเสาะ
59 โรงเรียนบ้านอีนอ รือเสาะ
60 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ รือเสาะ
61 โรงเรียนบ้านสวนพลู รือเสาะ
62 โรงเรียนบ้านดือแย รือเสาะ
63 โรงเรียนบ้านละหาน รือเสาะ
64 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต รือเสาะ
65 โรงเรียนบ้านบลูกา รือเสาะ
66 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ รือเสาะ
67 โรงเรียนภัทรียาอนุบาล รือเสาะ
68 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) รือเสาะ
69 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล รือเสาะ
70 โรงเรียนบ้านบาตง รือเสาะ
71 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ รือเสาะ
72 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล รือเสาะ
73 โรงเรียนบ้านบือแรง รือเสาะ
74 โรงเรียนบ้านนาดา รือเสาะ
75 โรงเรียนบ้านจือแร รือเสาะ
76 โรงเรียนศรีทักษิณ รือเสาะ
77 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร รือเสาะ
78 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ รือเสาะ
79 โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) รือเสาะ
80 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ รือเสาะ
81 โรงเรียนบ้านกูยิ รือเสาะ
82 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี รือเสาะ
83 โรงเรียนบ้านลาเมาะ รือเสาะ
84 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ รือเสาะ
85 โรงเรียนบ้านกาโดะ รือเสาะ
86 โรงเรียนบ้านยือลาแป รือเสาะ
87 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง รือเสาะ
88 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ รือเสาะ
89 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ รือเสาะ
90 โรงเรียนรือเสาะวิทยา รือเสาะ
91 โรงเรียนบ้านซือเลาะ รือเสาะ
92 โรงเรียนบ้านรือเสาะ รือเสาะ
93 โรงเรียนบ้านบากง รือเสาะ
94 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ รือเสาะ
95 โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รือเสาะ
96 โรงเรียนบ้านสาวอ สาวอ รือเสาะ 0801385105
97 โรงเรียนบ้านสะแนะ เรียง รือเสาะ 0-73551941
98 โรงเรียนตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ โคกสะตอ รือเสาะ
99 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ ศรีสาคร
100 โรงเรียนบ้านตะมะยูง ศรีสาคร
101 โรงเรียนบ้านกลูบี ศรีสาคร
102 โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสาคร
103 โรงเรียนบ้านไอร์แยง ศรีสาคร
104 โรงเรียนบ้านสาคร ศรีสาคร
105 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ศรีสาคร
106 โรงเรียนบ้านตอหลัง ศรีสาคร
107 โรงเรียนสว่างวัฒนา ศรีสาคร
108 โรงเรียนบ้านดาฮง ศรีสาคร
109 โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร
110 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีสาคร
111 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ ศรีสาคร
112 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ศรีสาคร
113 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ศรีสาคร
114 โรงเรียนบ้านลาเวง ศรีสาคร
115 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ซากอ ศรีสาคร 073-561142
116 โรงเรียนบ้านปาหนัน ศรีสาคร ศรีสาคร 073700879
117 โรงเรียนบ้านตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร 073-644275
118 โรงเรียนบ้านโคกตีเต เมืองนราธิวาส
119 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส เมืองนราธิวาส
120 โรงเรียนอนุบาลศรสมบูรณ์ เมืองนราธิวาส
121 โรงเรียนบ้านจืองา เมืองนราธิวาส
122 โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ เมืองนราธิวาส
123 โรงเรียนบ้านโคกแมแน เมืองนราธิวาส
124 โรงเรียนนราสิกขาลัย เมืองนราธิวาส
125 โรงเรียนบ้านค่าย เมืองนราธิวาส
126 โรงเรียนบ้านทรายขาว เมืองนราธิวาส
127 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา เมืองนราธิวาส
128 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ เมืองนราธิวาส
129 โรงเรียนบ้านจูดแดง เมืองนราธิวาส
130 โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองนราธิวาส
131 โรงเรียนบ้านรามา เมืองนราธิวาส
132 โรงเรียนบ้านโคกสยา เมืองนราธิวาส
133 โรงเรียนบ้านยารอ เมืองนราธิวาส
134 โรงเรียนบ้านโคกเคียน เมืองนราธิวาส
135 โรงเรียนบ้านทําเนียบ เมืองนราธิวาส
136 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ เมืองนราธิวาส
137 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ เมืองนราธิวาส
138 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ เมืองนราธิวาส
139 โรงเรียนวัดโคกโก เมืองนราธิวาส
140 โรงเรียนบ้านไร่พญา เมืองนราธิวาส
141 โรงเรียนบ้านบางมะนาว เมืองนราธิวาส
142 โรงเรียนบ้านโคกพยอม เมืองนราธิวาส
143 โรงเรียนนราธิวาส เมืองนราธิวาส
144 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ เมืองนราธิวาส
145 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง เมืองนราธิวาส
146 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ เมืองนราธิวาส
147 โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส เมืองนราธิวาส
148 โรงเรียนบ้านโคกศิลา เมืองนราธิวาส
149 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ เมืองนราธิวาส
150 โรงเรียนบ้านยาบี เมืองนราธิวาส
151 โรงเรียนบ้านแคนา เมืองนราธิวาส
152 โรงเรียนบ้านทอน เมืองนราธิวาส
153 โรงเรียนบ้านหัวเขา เมืองนราธิวาส
154 โรงเรียนบ้านเปล เมืองนราธิวาส
155 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) เมืองนราธิวาส
156 โรงเรียนวัดลําภู เมืองนราธิวาส
157 โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา เมืองนราธิวาส
158 โรงเรียนวัดกําแพง เมืองนราธิวาส
159 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ เมืองนราธิวาส
160 โรงเรียนบ้านกาแนะ กะลุวอ เมืองนราธิวาส 0898792363
161 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 073535110
162 โรงเรียนบางนราวิทยา บางนาค เมืองนราธิวาส 073-522624-5
163 โรงเรียนเมืองนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส 0-7351-1223
164 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา บางปอ เมืองนราธิวาส
165 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง บางปอ เมืองนราธิวาส 073543171
166 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี มะนังตายอ เมืองนราธิวาส 073543094
167 โรงเรียนบ้านปลักปลา ลำภู เมืองนราธิวาส 073-532161