อิสลามศึกษา

นางสาวฝาซียะห์ เจ๊ะอามะ
พนักงานราชการ

นายมะซือฟรี มะแซ

นายมะรออี ดือราแม

นางสาวนูรีฮัน อารงค์

นางสาวมาซีเต๊าะ ดาโละ