ประถมศึกษา

นางคอลีเย๊าะ นอรอเอ
ครู คศ.2

นางนุรีซัน โต๊ะเจ๊ะ
พนักงานราชการ

นางปณิตา ปังหลีเส็น
ครู คศ.2

นางสาวกอมารีย๊ะ โซ๊ะปาเนาะ
พนักงานราชการ

นางปาตะห์ยะห์ หะยีมะยี
ครู คศ.2

นางรุสณียา แวมายอ
พนักงานราชการ