กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรอกีเย๊าะ วาโมง
ครู คศ.2

นางขนิษฐา มะเก็ง
ครู คศ.3